เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายฟุ้ง พินิจ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0631107598
นายนาท จันต๊ะวงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 084 8044521
นางสายรุ้ง มงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 082 1855720
นายสมศักดิ์ อัมพุธ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 080 6795876
account_box ฝ่ายสภา
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
ประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-5548560
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-0223814
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-4200013
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-3744524
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9503756
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-7734330
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 096-1057937
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-0227306
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-8086882
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931365772
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898502531
account_box สำนักปลัด
นางสาวศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931365772
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวธิราภรณ์ มั่งมูล
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
นายเดชา เรืองคำ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสุพรรณษา ผือเขียว
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางรจนีย์ ศรีพรม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางสาวจารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
นางสาวจำเนียน บุญยืน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิชณิภา ฟ้าแลบ
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกมลพรรณ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเบญจมาศ ไชยโส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเปรมยุตา เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสุพรรณิกา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศิริรักษ์ ณ ลำปาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกฤษณะ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายแสงเมือง ไชยวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางวรณัน พินิจ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนุชรี พินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898502531
นายยุทธพงศ์ สินเปียง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีธีระ หงษ์สารกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวมณฑิรา กันเอ้ย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิโรจน์ อัมพุธ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายวิรัตน์ บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทิน นันตา
พนักงานด้านแผนที่ภาษี
นายบรรเจิด เผ่ากันทะ
พนักงานประปา
นายสำราญ เทสมุทร์
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวปิยะวรรณ นามเมือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำกองช่าง
นายรัญ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฏิพัฒน์ ทะลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพันธ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายโดน เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพล อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกล การัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกัด เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไพบูลย์ ออนสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมเดช เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายทวีเดช ปิจจะวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ