เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายฟุ้ง พินิจ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0631107598
นายนาท จันต๊ะวงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 084 8044521
นางสายรุ้ง มงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 082 1855720
นายสมศักดิ์ อัมพุธ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 080 6795876
account_box ฝ่ายสภา
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
ประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-5548560
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-0223814
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-4200013
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-3744524
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9503756
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-7734330
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 096-1057937
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-0227306
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-8086882
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ ร.ท.วันชัย ถิ่นจันทร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0813874469
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931365772
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898502531
account_box สำนักปลัด
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931365772
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
-
จนท.ตรวจสอบภายใน
นางกชกร ยอดเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพศิน การเกด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขชำนาญงาน
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางรจนีย์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางพิศมัย สมศรี
ครู
น.ส.จารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
น.ส.จำเนียน บุญยืน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงสุรีย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยวรรณ นามเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิวพล อ้นสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิริศักดิ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898502531
นายยุทธพงศ์ สินเปียง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิโรจน์ อัมพุธ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายวิรัตน์ บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทิน นันตา
พนักงานด้านแผนที่ภาษี
นายบรรเจิด เผ่ากันทะ
พนักงานประปา
นายสำราญ เทสมุทร์
คนงานประจำรถขยะ
-
คนงานประจำรถขยะ
นายรัญ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอริยทรัพย์ กิติรัชรพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฏิพัฒน์ ทะลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพันธ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายโดน เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพล อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกล การัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกัด เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไพบูลย์ ออนสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ