เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายฟุ้ง พินิจ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0631107598
นายฟุ้ง พินิจ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0631107598
นายนาท จันต๊ะวงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 084 8044521
นายนาท จันต๊ะวงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 084 8044521
นางสายรุ้ง มงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 082 1855720
นางสายรุ้ง มงคล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 082 1855720
นายสมศักดิ์ อัมพุธ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 080 6795876
นายสมศักดิ์ อัมพุธ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 080 6795876
account_box ฝ่ายสภา
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-5548560
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 089-5548560
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-0223814
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 083-0223814
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-4200013
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 065-4200013
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-3744524
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 093-3744524
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9503756
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 084-9503756
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-7734330
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 064-7734330
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 096-1057937
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 096-1057937
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-0227306
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 081-0227306
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-8086882
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 084-8086882
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ ร.ท.วันชัย ถิ่นจันทร์
ปลัดเทศบาล
ว่าที่ ร.ท.วันชัย ถิ่นจันทร์
ปลัดเทศบาล
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
นางธิราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
-
จนท.ตรวจสอบภายใน
-
จนท.ตรวจสอบภายใน
นางกชกร ยอดเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกชกร ยอดเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพศิน การเกด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขชำนาญงาน
นายพศิน การเกด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขชำนาญงาน
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางรจนีย์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางรจนีย์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางพิศมัย สมศรี
ครู
นางพิศมัย สมศรี
ครู
น.ส.จารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
น.ส.จารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
น.ส.จำเนียน บุญยืน
ครู
น.ส.จำเนียน บุญยืน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงสุรีย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงสุรีย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยวรรณ นามเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวปิยวรรณ นามเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิวพล อ้นสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิวพล อ้นสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิริศักดิ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิริศักดิ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรเทพ โกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยุทธพงศ์ สินเปียง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายยุทธพงศ์ สินเปียง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิโรจน์ อัมพุธ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวิโรจน์ อัมพุธ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานขับเครื่องจักรกล
นายวิรัตน์ บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิรัตน์ บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทิน นันตา
พนักงานด้านแผนที่ภาษี
นายสุทิน นันตา
พนักงานด้านแผนที่ภาษี
นายบรรเจิด เผ่ากันทะ
พนักงานประปา
นายบรรเจิด เผ่ากันทะ
พนักงานประปา
นายสำราญ เทสมุทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายสำราญ เทสมุทร์
คนงานประจำรถขยะ
-
คนงานประจำรถขยะ
-
คนงานประจำรถขยะ
นายรัญ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายรัญ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอริยทรัพย์ กิติรัชรพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอริยทรัพย์ กิติรัชรพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฏิพัฒน์ ทะลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฏิพัฒน์ ทะลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพันธ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพันธ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายโดน เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายโดน เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพล อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุรพล อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกล การัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกล การัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติศักดิ์ บุญชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกัด เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสกัด เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไพบูลย์ ออนสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไพบูลย์ ออนสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 605