messager
 
เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-6184890
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 080-6184890
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 086-4308493
นางวรณัน พินิจ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทร : 084-3706760
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 086-1988728
นางนุชรี พินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 081-9371959
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 087-1738589
นางสาวยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-0749006
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 088-2996125
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 083-3181650