เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 664