เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางวรณัน พินิจ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนุชรี พินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ