เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
นางเจนจิรา บำรุง

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0856184890
นางปนัดดา พรมมินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางปทุมทิพย์ นนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางจามจุรี ยารังษี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายตันติกร อุดมโภชน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายธวัฒน์ชัย เผ่ากันทะ
ผู้ช่วย จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.นุชรี พินิจ
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
นางสาวปานหทัย มาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทับทิม เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางยุวรา เผ่าแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ