ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.ต้นแบบหนองหล่ม เดือน เม.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง