ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศพด.วัดไชยมงคล ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง