ชื่อเรื่อง : ขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
รายละเอียด : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หมวดที่ 5 ข้อ 89/1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณหรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกเทศมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลหนองหล่ม จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ - ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ดังนี้ 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) saraban@nonglomphayao.go.th 2. หมายเลขโทรศัพท์ 0 5489 2255 ต่อ 11 – 17 โทรสาร 0 5489 2255 ต่อ 18
ชื่อไฟล์ : N2KkG7cThu91214.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้