ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจ เช็ค ระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน บพ ๑๖๒๓ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง