ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถหนัาตักหลังขุด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง