ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายระบบไอพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง