ชื่อเรื่อง : ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าโรงเรียนบ้านใหม่หมู่ที่ 2,3และหมู่ที่ 7