ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ ๓K รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๙๓ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง