ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-8024 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง