ชื่อเรื่อง : ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง