ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านนางติ๊บ มงคล จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง