ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑืคอมพิสเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง