ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบรรทุกขนเศษแอสฟัลท์ติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง