ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง