ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง