ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๐๒๔ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง