ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๘ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง