ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ ๗๖๒๓ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง