ชื่อเรื่อง : ซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด หมาบเลขทะเบียน ตค ๒๖๙ พะเยา