ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๙๙๓ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง