ชื่อเรื่อง : ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาและค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง