เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
check_circle แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองหล่ม


ถ้ำหลวง บ้านปางงุ้น


จากการเดินทางไปถ้ำปางงุ้น
เริ่มตั้งแต่การเดินลัดเลาะไปทางหลังโรงเรียนบ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเป็นอย่างมาก ทั้งเหนื่อยและก็ปวดขาเนื่องจากไม่เคยเดินขึ้นเขามาก่อน ลองไปดูภาพบรรยากาศของถ้ำปางงุ้น ว่าจะสวยงามขนาดไหน

ภาพ บรรยากาศ ถ้ำหลวง ” บ้านปางงุ้น”

สวนสาธารณะ ” ดงหอหนองหล่ม “ หินแกะสลักเจ้าคำปวน


ตั้งอยู่บริเวณดงหอหนองหล่ม
ประวัติเจ้าคำปวน : จากเอกสารพิมพ์ดีด เรื่อง “ประวัติพญาลิ้นก่าน” เจ้าเมืองเวียงห้าวหรือเวียงฮางเป็นเมืองโบราณที่รูปแบบที่แน่นอนตั้งอยู่บนเนินเขาสูงวกวนไปตามภูมิประเทศผังเมืองจะวางตัวไปทาง ทิศตะวันตก – ตะวันออกจดแม่น้ำร่องช้าง วัดพระธาตุแจ่โหว้ ตั้งอยู่บนยอดเขาทิศตะวันตกของเมือง กรมศิลปกรให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองโบราณสถาน แห่งชาติ โดยทำเป็นทะเบียนค้นจากการสำรวจแห่งโบราณคดีเวียงฮาง (พย.29-0007)พญาลิ้นก่านเป็นเจ้าเมืองเวียงห้าวโดยปรากฏชื่อจากตำนานพระธาตุแจ้โหว้ แต่งโดย มหาเถรกาลวิชาถวายสังฆราช วัดหลวงราชสัณฐานเมืองพะเยาปีรวายไจ้ จุลศักราช 1088 พ.ศ.2269 เดือน 7 ออก 5 ค่ำ จากการเขียนตำนานย้อนหลังไป เกือบ 300 ปี และตำนานจ้างปู่ก่ำงาเขียว(เขียนโดยท่านเจ้าคุณพระมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดบุญเกิด) ท่านจะอาศัยการจดจำและคลาดเคลื่อนจากประวัติการทำศึก สงครามของเมืองนันทบุรี (เมืองน่าน) กับเมืองภูกามยาว (เมืองพะเยา) โดยมีเวียงห้าวเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองกันชนของเมืองภูกามยาว สันนิษฐานการเดินทัพของ เจ้าเมืองน่านผ่านทางสองสบ (ปางงุ้น) ตลอดเส้นทางลำน้ำร่องช้าง ในอดีตการเดินทัพจะเดินตามลำน้ำเพราะอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงสัตว์และทหาร โดยผ่านหัวเมืองเล็ก เมืองน้อยของเวียงห้าว ดังนั้นหัวเมืองเล็กก็คือ หัวเมืองเล็กหนองหล่มโดยมี “เจ้าคำปวน” ทหารฝีมือดีหรือทหารเอกมาปกครองเพราะเป็นเมืองหน้าด่าน หรือเมืองกันชน ของเวียงห้าวที่คอยปะทะรบทัพจับศึกที่จะไปตีเวียงห้าว นอกจากเจ้าคำปวนทหารเอก ผู้ปกครองหัวเมืองเล็ก หนองหล่มเมืองหน้าด่านจะต้องผ่านหัวเมืองรายทางไปสู่เวียงห้าวคือ หัวเมืองเล็กของเจ้าพ่อชมพู ปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อชุมภูตั้งอยู่ที่บ้านปินเหนือและมีอีกหลายๆหัวเมืองก่อนจะถึงเวียงห้าวนับว่าพญาลิ้นก่านเป็นผู้มีปรีชาสามารถในตำหรับพิชัยสงครามที่มองการไกล ในการวางกลยุทธ์โดยให้ทหารที่มีฝีมือดี”เจ้าคำปวน” เป็นผู้ปกครองหัวเมืองเล็กหนองหล่ม เพื่อต่อต้านข้าศึกเป็นด่านแรกที่มาทางทิศตะวันออกประวัติเจ้าคำปวน อดีตที่ผ่านมามิได้มีลายลักษณ์อักษรเพียงแต่เป็นการเล่าขานสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน ผู้เรียบเรียงมิใช่เป็นนักประวัติศาสตร์โบราณคดี อาศัยเอกสารตำนานพื้นบ้าน และท่านผู้ศึกษาค้นคว้า ผู้ให้ข้อมูลคำแนะนำจึงได้เรียบเรียงจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างรูป แกะสลักหินจิตนาการของบุคคลในยุคสมัย พุทธศตวรรษมรา 21 ของพญาลิ้นก่าน เพื่อให้ผู้อ่านหรืออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประวัติของบรรพบุรุษจะได้กระจ่างขึ้น

ภาพ บรรยากาศ สวนสาธารณะ “ดงหอหนองหล่ม”

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหล่ม ด้านภาษาและวรรณกรรม

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม
“ บ้านเมืองน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมสวยงามอย่างยั่งยืน สืบสานวัฒนธรรม รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจดี ดำรงชีพอย่างพอเพียง ”

check_circle ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม นายศิริรับ เลิศคำ เบอร์โทรศัพท์ 062 3678988 / 054-892255 ต่อ 11 รองนายกเทศมนตรี 1.นายฟุ้ง พินิจ 2.นายนาท จันทร์ต๊ะวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสายรุ้ง มงคล ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ อัมพุธ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม นายอิ่นคำ เผ่าตัน รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม นางพรนิภา พินิจ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม นายปฏิภาน เผ่าดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 1 1.นางสาวพรนิภา พินิจ (รองประธานสภา) 2.นายศรีนวล เผ่ากันทะ 3.นายอิ่นคำ เผ่าตัน (ประธานสภา) 4.นายปฏิภาณ เผ่าดี (เลขานุการสภา) 5.นายฉลอง เผ่าตัน 6.นายมนตรี ทะลิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม เขตที่ 2 1.นายประดิษฐ์ วรรณแก้ว 2.นางขวัญกมล อัมพุธ 3.นายอดลย์ อัมพุธ 4.นายณรงค์ สีหานาม 5.นายธีระเดช พินิจ 6.นางสาววรกมล มิ่งขวัญ

คำขวัญตำบลหนองหล่ม
ผาช่อตั้งตระหง่าน ตำนานช้างปู้ก่ำงาเขียว ยึดเหนี่ยวครูบาคำ หนองน้ำคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเจ้าพ่อคำปวน

ประวัติตำบลหนองหล่ม
นานมาแล้วมีราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนและเข้ามาตั้งรกรากเพื่อทำมาหากินในบริเวณพื้นที่ของตำบลหนองหล่มในปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้แยกออกมาจากจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดตั้งเป็นจังหวัดพะเยา โดยในขณะนั้นหมู่บ้านหนองหล่มยังรวมอยู่กับตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกออกจากตำบลบ้านปิน ตั้งขึ้นเป็นตำบลหนองหล่มเมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 และได้ตั้งชื่อตำบลว่า“หนองหล่ม” ตามชื่อเรียกหนองน้ำธรรมชาติที่มีในหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหนองหล่มมีรายได้หลักจากการทำนา รองลงมาคือการทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับราชการ สภาพความเป็นอยู่จะปลูกบ้านแบบถาวรอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ตำบลหนองหล่มมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล โดยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงมีแหล่งน้ำขนาดเล็กเอื้อต่อการทำการเกษตรจำนวน 3 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยฮุง อ่างเก็บน้ำร่องช้างและแหล่งน้ำผุดดงหอหนองหล่ม ซึ่งมีคุณลักษณะของน้ำที่ไหลออกมาจากผิวดิน หรือที่เรียกว่า “น้ำออกฮู” ขนาดพื้นที่ของดงหอหนองหล่มมีประมาณ 1 ไร่ ซึ่งน้ำจะไหลออกมาตลอดปี ทำให้เกษตรกรและประชาชนในตำบลหนองหล่มและตำบลอื่นๆ ในอำเภอดอกคำใต้ได้ใช้ประโยชน์จากดงหอหนองหล่ม อีกทั้งดงหอหนองหล่มยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งขณะนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีวังมัจฉารวมไปถึงหินแกะสลักเจ้าพ่อคำปวนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคราพนับถือของคนตำบลหนองห่ม ดงหอหนองหล่มจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตำบลหนองหล่ม

บริเวณที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหนองหล่ม ตั้งอยู่ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยา บริเวณถนนสายดอกคำใต้(บ้านปิน)-เชียงม่วน ระยะห่างอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 36 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทิศใต้ ติดกับอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เนื้อที่
ตำบลหนองหล่ม มีพื้นที่ประมาณ 227.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 141,933 ไร่

ภูมิประเทศ
ตำบลหนองหล่ม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนและเป็นภูเขาสูงและพื้นที่ราบสูง อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบต่ำ ซึ่งเหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหล่ม
รายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยฮุง นายสมพร มาตรา หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เหนือ นายสมบุญ คำมาบุตร หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา นายบุญช่วย เผ่าแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านท่านคร นายสุทิน รักษาดี หมู่ที่ 5 บ้านแม่พริก นายฉลอง จันต๊ะวงค์ หมู่ที่ 6 บ้านปางงุ้น นายวิชิต บัวนาค หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล นายสิงห์ เผ่ากันทะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหล่ม นายจีระชัย อัมพุธ (กำนัน) หมู่ที่ 9 บ้านร่วมจิต นางนางสาวอัมพร ศรีศักดิ์ดา

ประชากร
เทศบาลตำบลหนองหล่ม มีประชากรทั้งสิ้น 6,058 คน แยกเป็นชาย 3,052 คน หญิง 3,006 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 27 คน/ตารางกิโลเมตร

check_circle คำขวัญตำบลหนองหล่ม
คำขวัญ
ผาช่อตั้งตระหง่าน ตำนานช้างปู้ก่ำงาเขียว ยึดเหนี่ยวครูบาคำ หนองน้ำคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเจ้าพ่อคำปวน