เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
account_box สำนักปลัด
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
นางธิราภรณ์ แสงคำ
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
-
จนท.ตรวจสอบภายใน
-
จนท.ตรวจสอบภายใน
นางกชกร ยอดเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกชกร ยอดเมือง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพศิน การเกด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขชำนาญงาน
นายพศิน การเกด
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขชำนาญงาน
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางรจนีย์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางรจนีย์ ศรีพรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางพิศมัย สมศรี
ครู
นางพิศมัย สมศรี
ครู
น.ส.จารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
น.ส.จารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
น.ส.จำเนียน บุญยืน
ครู
น.ส.จำเนียน บุญยืน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงสุรีย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงสุรีย์ ไชยลังกา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปิยวรรณ นามเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวปิยวรรณ นามเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอรัญญา ไชยวุฒิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกรัตน์ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิวพล อ้นสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิวพล อ้นสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิริศักดิ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศิริศักดิ์ เรือนสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 282