เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box สำนักปลัด
นางสาวศิริภรณ์ ธิวงค์ษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0931365772
นายพิทักษิณ ชมภูกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางกรวิภา ตะนะ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวธิราภรณ์ มั่งมูล
นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ
นายเดชา เรืองคำ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสุพรรณษา ผือเขียว
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายชาญวุฒิ ทองเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอภิชาญ เมืองมูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางรจนีย์ ศรีพรม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสมพร กลัดเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายองอาจ จิตจักร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางรักษ์สุดาภรณ์ การเร็ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางลำดวน มาตรา
ครู
นางมิเรียม นามจักร
ครู
นางสาวจารุวรรณ ไทยเจริญ
ครู
นางสาวจำเนียน บุญยืน
ครู
นางแสงนารถ เรือนสอน
ครู
นางสาวสมร ไชยวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบัวหลัน เผ่าดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมศรี การเร็ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลักษิกา เรือนสอน
ครู
นางสาวขนิษฐา พรมวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิชณิภา ฟ้าแลบ
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวสุภาพร มาตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิมลรัตน์ เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนิชาภา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศรีทอน พินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกิตติศักดิ์ ไทยเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล เผ่าดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรชาติ จันทรวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกมลพรรณ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเบญจมาศ ไชยโส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิพงษ์ ฟ้าแลบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเปรมยุตา เผ่าตัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสุพรรณิกา อัมพุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางศิริรักษ์ ณ ลำปาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายกฤษณะ เผ่ากันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายแสงเมือง ไชยวัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ