เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม 93 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์ : 054-892254 โทรสาร : 054-892255 งานป้องกันฯ : 054-892430

ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน-facebook
ศูนย์การเรียนรู้
account_box ฝ่ายสภา
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาย อิ่นคำ เผ่าตัน
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1962782
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาง พรนิภา พินิจ
รองประธานสภา เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1862331
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ปฏิภาน เผ่าดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทร : 086 1849562
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-5548560
นาย ศรีนวล เผ่ากันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 089-5548560
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 083-0223814
นาย อดุลย์ อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 083-0223814
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 065-4200013
นาย ประดิษฐ์ วรรณแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 065-4200013
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-3744524
นาง ขวัญกมล อัมพุธ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 093-3744524
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-9503756
นาย ณรงค์ สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 084-9503756
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-7734330
นาย ชุมพล วรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 064-7734330
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 096-1057937
นาย ธีระเดช พินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 096-1057937
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-0227306
นาย ฉลอง เผ่าตัน
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 081-0227306
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-8086882
มนตรี ทะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 084-8086882
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
นายศิริรับ เลิศคำ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม
โทร : 062 3678988
ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ทต.หนองหล่ม
บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหล่ม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
image รูปภาพพันธุกรรมพืชดงหอหนองหล่ม
public http://www.dla.go.th/rspg_dla/index.jsp

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 299