เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
กระผมนาย ศิริรับ เลิศคำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่ม พูดง่าย ใช้คล่อง เข้าใจปัญหา รีบแก้ไข พัฒนา ยินดีรับใช้ชาวประชาชนตำบลหนองหล่มทุกท่านครับ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลหนองหล่ม
photo แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การใช้บริการสุสานและฌาปนสถาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file การกำจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file การขออนุญาตใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2