เทศบาลตำบลหนองหล่ม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
check_circle ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน หมายความว่า พื้นดิน และให้หมายรวมถึงพื้นดินที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง - ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี (1) อปท.แจ้งประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (2) ผู้เสียภาษีชาระภาษีภายในเดือนเมษายน 2564 (3) ไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2564 (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน) (4) อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนกันยายน 2563 ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 15 วัน (ชำระภาษีหลังเดือนสิงหาคม แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10) (5) ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือนเสียเบี้ยปรับร้อยละ 20) (6) ครบกำหนด 15 วัน ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ40 ของภาษีค้างชำระ แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินภายในเดือนตุลาคม 2563 (7) ยึด อายัด เมื่อพ้นกำหนด 90วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 1. เกษตรกรรม การทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำและกิจการอื่นตามประกาศกำหนด การจัดเก็บ -ดูตามสภาพข้อเท็จจริง -ทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่ เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ -รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้สำหรับเกษตรกรรม อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า(ลบ.) อัตรา(%) 0-75 0.01 75-100 3.03 100-500 0.05 500-1,000 0.07 1,000 ขึ้นไป 0.1 ( ยกเว้นภาษี 3 ปีแรก(ปี 63-65) เฉพาะบุคคลธรรมดา ) 2. ที่อยู่อาศัย การทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและที่ดิน/เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์+ทะเบียนบ้าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้าน/เจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน) บ้านหลังอื่นๆ เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า(ลบ.) บ้าน บ้าน+ที่ดิน บ้านหลังอื่น (บ้านหลังหลัก) (บ้านหลังหลัก) 0-10 ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี 0.02 10-50 0.02 ยกเว้นภาษี 0.02 50-75 0.03 0.03 0.03 75-100 0.05 0.05 0.05 100 ขึ้นไป 0.1 0.1 0.1 3. พาณิชยกรรม (อื่นๆ) การทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เช่น พาณิชยกรรม ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน ร้านซ่อมรถ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสริมสวย อุตสาหกรรม บ้านให้เช่า ฯลฯ อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า(ลบ.) อัตรา(%) 0-50 0.3 50-200 0.4 200-1,000 0.5 1,000-5,000 0.6 5,000 ขึ้นไป 0.7 4. ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน ไว้ว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้า อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดอัตราภาษีเริ่มต้น 0.3% และเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก 3 ปี หากยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์รวมแล้วต้องไม่เกิน 3%